Dé vereniging voor patiënten met niet-aangeboren hersenletsel en hun naasten

Word lid
Home » Actueel » Nieuws » Nieuwsbrief juni 2019 NAH Netwerk Zuidoost Brabant

Nieuwsbrief juni 2019 NAH Netwerk Zuidoost Brabant

REGIONAAL NIEUWS

 

Voor al je vragen! Hersenletselteams zijn er ook in jouw regio!

Regionale hersenletselteams; durf te vragen! Door de gevolgen van hersenletsel tijdig te ontdekken en de juiste zorg te bieden, kan veel onnodig leed voorkomen worden. 

Heb je vragen over een casus of over de beschikbare hersenletselzorg in jouw regio? Het regionale hersenletselteam staat klaar om uw vragen te beantwoorden. Ook cliënten met hersenletsel en hun naasten kunnen met hun vragen bij het team terecht.  Meer informatie over de hersenletselteams vind u op de website www.hersenletselteams.nl

Het hersenletselteam Zuidoost Brabant is te vinden op www.nahzobrabant.nl.
En telefonisch op 088-6330999 of via email: informatie@nahzobrabant.nl te bereiken.
Hebt u liever persoonlijk contact met een ervaringsdeskundige, dan bent u (elke) dinsdagochtend tijdens het inloopspreekuur bij Libra Revalidatie en Audiologie Toledolaan 2, 5629 CC Eindhoven. De data van de inloopspreekuren tijdens de vakantieperiode vindt u ook op onze website.

Symposium: Bewegen na beroerte

Op 3 juli organiseert het Fontys college een symposium met als onderwerp “Bewegen na beroerte”.  Experts op het gebied van beroerte, revalidatie, fysiotherapie en gedragsverandering zullen hier spreken. Het symposium is gratis toegankelijk en wordt georganiseerd op de locatie Theodor Fliednerstraat 2 te Eindhoven. Graag vooraf aanmelden. 

Meer informatie kunt u hier lezen

Informatiebijeenkomsten en inloopspreekuren Hersenz

Ook in de tweede helft van 2019 organiseert SWZ weer regelmatig informatiebijeenkomsten en inloopspreekuren voor cliënten en mantelzorgers met als onderwerp het behandelprogramma van Hersenz. Op bijgaande poster kunt u nalezen wanneer en waar er in uw regio een bijeenkomst wordt georganiseerd. 

Tijdens een informatiebijeenkomst gaat een van onze behandelaren in op (niet-aangeboren) hersenletsel en Hersenz. Daarnaast deelt een ervaringsdeskundige zijn/haar ervaringen. Aansluitend is er gelegenheid tot het stellen van vragen en een een-op-een gesprek met de aanwezige behandelaar. Daardoor kan meer op de persoonlijk situatie worden ingegaan. Voor het bijwonen van een informatiebijeenkomst vragen wij u vriendelijk zich aan te melden via www.swzzorg.nl, per mail via behandeling@swzzorg.nl of telefonisch via (0499) 471 241.

Ook organiseert Hersenz we inloopspreekuren voor mensen die niet naar de informatiebijeenkomst kunnen komen of die met specifieke vragen zitten, die ze graag een-op-een willen bespreken met een behandelaar. Voor een inloopspreekuur hoeft u zich niet aan te melden.

Resultaten Hersenz op de korte en lange termijn

Hersenz is een multidisciplinaire behandeling gericht op de specifieke gebieden waar mensen met hersenletsel vaak problemen mee hebben. De behandeling is bedoeld voor mensen met hersenletsel in de chronische fase die niet (meer) in aanmerking komen voor revalidatie. Hersenz kan tegelijkertijd, of in samenwerking met een eerstelijns behandeling plaatsvinden. Hersenz is er met name ook voor de partner, kinderen of andere naasten. Inmiddels weten we uit ervaring dat mensen met de behandeling van Hersenz écht verder komen!

Dit blijkt ook uit het tweede onderzoek van de Universiteit van Maastricht naar de resultaten van Hersenz op de korte en lange termijn. Zie bijgaande link: Onderzoeksresultaten Hersenz. Hieruit blijkt dat mensen met hersenletsel die het behandelprogramma Hersenz hebben gevolgd, ook op lange termijn beter functioneren. Ze zijn meer tevreden met hun participatie, hebben minder behoefte aan zorg, ervaren een betere algemene gezondheid en hebben minder problemen met sociale activiteiten. Ook hun zelfwaardering neemt toe.

LANDELIJK NIEUWS

NAH in het Vizier – vul de vragenlijst in!

Berber Wesseling leidt onder de vlag van het NAH-kennisnetwerk en met ondersteuning vanuit de onderzoekslijn het ‘NAH in het Vizier’- project. Er zijn vanuit Kennisplein Gehandicaptensector al meerdere "In het Vizier" projecten geweest op het gebied van LVB, EMB, ouderen en nu dus NAH. Binnen dit project wordt alle beschikbare kennis over de chronische fase gebundeld en in kaart gebracht welke kennisvragen nog beantwoord moeten worden om de zorg en ondersteuning voor alle mensen met NAH in deze fase verder te verbeteren. De eerste fase van het project (de inventarisatie) duurt een half jaar. Hierin wordt kennis in het veld opgehaald. Hoe meer mensen reageren hoe bruikbaarder de opbrengsten zullen zijn. Dit overzicht zal via het Kennisplein Gehandicaptenzorg gebundeld en online beschikbaar worden gesteld

Helpt u ook mee? Klik dan op bijgaande link vragenlijst NAH in het Vizier en beantwoord de vragen.

Jongeren met hersenletsel op weg naar werk. Helder onderzoek naar de Class

De Class is een programma van de Edwin van der Sar Foundation met als primair doel jongeren met hersenletsel te helpen werk te vinden. Het programma bestaat uit gezamenlijke bijeenkomsten met circa twintig deelnemers waarin training en opleiding plaatsvinden gericht op kennis en vaardigheden die nodig zijn om te solliciteren en aan het werk te gaan. Verder krijgen jongeren een jobcoach toegewezen, zijn er Meet & Greets met werkgevers en worden er werkervaringsplaatsen, stages en zo mogelijk banen geboden. Voor sommige jongeren is het streven om school af te ronden. Maar het programma biedt meer dan begeleiding bij studie en werk en kent een levensbrede aanpak.
De ervaring van het team van medewerkers is dat jongeren niet alleen knelpunten ervaren op school of op het werk, maar ook op andere terreinen. Niet zelden zijn ze hun vrienden kwijtgeraakt, zijn ze vastgelopen en zien ze geen toekomst voor zichzelf met hersenletsel. De Class pakt hun lichamelijke en mentale fitheid aan door sportparticipatie en betrekt ook ouders bij het traject.

Nivel rondde het onderzoek"Jongeren met hersenletsel op weg naar werk" af. Vanuit het NAH Kennisnetwerk is er deelgenomen aan de klankbordgroep van het onderzoek. Het rapport is hier te downloaden.

Proefschrift: “The sooner the better?! Providing ankle-foot orthoses in the rehabilitation after stroke”

Een sleepvoet komt volgens schattingen bij ongeveer 20-30% van de mensen voor na een beroerte. Corien Nikamp onderzocht of en enkel-voet prothese helpt in de revalidatie.
In haar proefschrift staat beschreven dat bij een beroerte de loopvaardigheid in eerste instantie vermindert bij ongeveer twee-derde van de patiënten. Bij een sleepvoet is er sprake van onvoldoende dorsaalflexie van de voet, al dan niet gecombineerd met overmatige inversie van de voet.

Lees hier de samenvatting van het proefschrift Enkelvoetprothese in het Nederlands.

Huisartsen, denk aan hersenletsel

Soms is het lastig om de (latere) gevolgen van een hersenletsel te herkennen in het verhaal van de patiënt of diens naaste. Het stroomdiagram helpt om hersenletsel en de mogelijke gevolgen daarvan beter te (h)erkennen wanneer een patiënt met ‘vage klachten’ bij de huisarts komt. Uit onderzoek blijkt namelijk dat er vaak niet wordt gedacht aan hersenletsel als het om neurologisch licht letsel gaat dat langer geleden is ontstaan. 

Het stroomdiagram  is speciaal ontwikkeld voor huisartsen (en praktijkondersteuners) door Expertisecentrum Hersenletsel Limburg (EHL), Maastricht University en SGL, met steun van de Hersenstichting is hier te downloaden.

Eigen bijdrage WMO in 2020

In een tweet maakt minister De Jonge bekend dat de eigen bijdrage WMO wordt aangepast. Hij twittert het volgende: De Tweede Kamer heeft unaniem ingestemd met invoering van een vast abonnementstarief voor de eigen bijdrage voor de Wmo, van max. €19 per maand. Ongeacht inkomen, vermogen of gebruik. Goed nieuws voor meer dan 150.000 huishoudens die er flink op vooruit gaan.

Casemanagement Hersenletsel – pilot regio’s bekend

Het onderzoeksproject Casemanagement Hersenletsel gaat ook van start in de pilotregio’s Utrecht (werkgebied Antonius ziekenhuis) en Flevoland (werkgebied Flevoziekenhuis), naast Salland (werkgebied Deventer ziekenhuis). Daarmee zijn alle drie de pilotregio’s bekend. In Salland is er al een team van negen casemanagers, die 4 tot 8 uur per week gaan werken. In Utrecht en Flevoland vindt nu de werving plaats.
In september start het onderzoek, waarin we gaan onderzoeken wat goed, integraal casemanagement voor mensen met hersenletsel en hun naasten inhoudt en hoe dit het beste georganiseerd kan worden. Het project valt onder het programma Volwaardig leven van het ministerie van Vws (www.volwaardig-leven.nl) waarmee het ministerie de gehandicaptenzorg en complexe zorg meer passend maken en beter voorbereiden op de toekomst.
Mensen met niet-aangeboren hersenletsel en hun naasten vormen één van de doelgroepen. Onderdeel van het onderzoeksproject is de inzet van de digitale monitor de ReMinder, een driemaandelijkse vragenlijst die mensen met hersenletsel na ziekenhuisbezoek toegestuurd krijgen. Op de achtergrond kijkt een casemanager mee, die desgewenst actief ondersteuning kan bieden: informeren, adviseren, verwijzen, psychische of praktische ondersteuning bieden of zorg organiseren. De casemanager werkt onafhankelijk en aanvullend op de bestaande zorg.
Het onderzoek wordt uitgevoerd door Maastricht University (Caroline van Heugten en Annemarie Stiekema) en Hogeschool Windesheim Flevoland (Kitty Jurrius en Mireille Donkervoort).
Op 13 maart vond de startbijeenkomst plaats, waarbij 125 mensen uit het hele land aanwezig waren, waaronder een aantal ervaringsdeskundigen. Zij deelden hun ervaringen en visie op casemanagement. In Nederland lopen al veel initiatieven op dit gebied. Door middel van dit project willen we casemanagement hersenletsel beschrijven en onderbouwen, zodat het uiteindelijk structureel ingebed kan worden.
In de regio Salland heeft het team van enthousiaste casemanagers de eerste scholingsdagen al achter de rug, onder leiding van projectleider Salland Natska Jansen.

Wilt u meer weten dan kunt u contact opnemen met algemeen projectleider Judith Zadoks, via judith.zadoks@casemanagerhersenletsel.nl of bekijk de websitewww.casemanagerhersenletsel.nl.

NB: Uit de regio Zuidoost Brabant is Jeannette Heijting als ervaringsdeskundige betrokken bij dit project.

BOEKENTIPS

Ga toch weg! Behandeling van ziekte-inzicht bij hersenletsel

Auteur: Arno Prinsen
ISBN: 9789492649072, 1e druk 2019
Uitgever: BreinDok

Een jaar na het oplopen van hersenletsel heeft bijna de helft van de mensen geen of beperkt ziekte-inzicht. Dat betekent dat hun omgeving belemmeringen in hun functioneren ziet, maar dat zij zelf geen problemen ervaren. In het boek “Heb ik een probleem dan?“ (2009) beschreef Arno Prinsen drie typen cliënten: de voorbijganger, de zoeker en de klant. Ieder met een andere mate van ziekte-inzicht. Als je als hulpverlener hierbij aansluit dan heeft de behandeling of begeleiding meer effect. 
Dit langverwachte vervolg geeft antwoord op de vraag hoe je dat doet. Arno Prinsen ontwikkelde samen met Maastricht University het instrument SADL-3, waarmee men een inschatting kan maken van de mate van ziekte-inzicht van een cliënt met hersenletsel. In “Ga toch weg!” legt hij bovendien uit hoe de verschillende typen cliënten te benaderen zijn, zodat men zo goed mogelijk bij hen aansluit. De lezer krijgt praktische tips en interventies aangereikt, zoals gevoelsreflecties, het ABC-schema, doelkaarten en gedragssuggesties. 
“Ga toch weg!” is een boek dat elke hulpverlener van mensen met hersenletsel zou moeten lezen omdat je met deze nieuwe inzichten en interventies cliënten nog beter kan helpen hun hernieuwde plek in de samenleving vorm te geven.
Arno Prinsen (1965) is gezondheidspsycholoog. Hij werkt als zelfstandig docent en raadgever op het gebied van niet-aangeboren hersenletsel. Hij is expert op gebied van ziekte-inzicht na hersenletsel.

Het boek is verkrijgbaar bij BOL.com.

Axon Leertrajecten biedt een  biedt een ééndaagse workshop aan bestemd voor professionals (werkzaam in bijvoorbeeld de gehandicaptenzorg, thuiszorg, revalidatie, verpleeghuis, geestelijke gezondheidszorg, ziekenhuis of bij een MEE-organisatie) die in hun werk te maken hebben met cliënten met hersenletsel die geen of beperkt ziekte-inzicht hebben. In de workshop worden verschillende typen cliënten onderscheiden en de interventies die hierop afgestemd zijn. Er worden  handvatten aangereikt om de cliënt van voorbijganger naar zoeker te begeleiden, van zoeker naar klant.

Klik hier voor meer informatie....

Rinkeldekink

In verband met het recente overlijden van Martine Bijl, brengen we haar boek graag nogmaals onder uw aandacht.

Auteur: Martine Bijl
ISBN: 9789025453398, 1e druk november 2018
Uitgever: Atlas Contact, uitgeverij 

Rinkeldekink' van Martine Bijl gaat over de hersenbloeding die zij kreeg in september 2015. Na haar langdurige herstel in een revalidatieoord, waar zij vrijwel alles opnieuw moest leren, bracht ze nog enkele maanden door in een ziekenhuis, waar ze behandeld werd voor depressie. Haar taalvermogen bleef onaangetast. Over therapeuten, over welzijnstaal, de valklas en de ergotherapie, over angsten en wanen, over hoe het voelt als iemand anders in je brein is gekropen en daar de boel dreigt over te nemen schrijft ze eerlijk, met wrange humor, zonder opsmuk en daardoor indrukwekkend. Te bestellen bij BOL.com.

Een nieuwe uitdaging met Parkinson

Auteur: Peter van den Berg Mees Kommer
Co-auteur: Romy Treffers
ISBN: 9789492952110, 1e druk: februari 2019
Uitgever: Berghauser Pont Publishing

Bij de ziekte van Parkinson wordt veelal gedacht aan een chronisch-progressieve ziekte bij ouderen. Dat beeld klopt grotendeels. Een relatief beperkte groep krijgt op jonge leeftijd te maken met de ziekte van Parkinson.

In de bloei van hun leven worden zij geconfronteerd met een ziekte die langzamerhand steeds meer ‘grip’ op hun leven en het leven van hun geliefden krijgt. Daarbij komen ook vragen wat dit voor gevolgen heeft voor gezin, werk en de toekomst. In dit boek komen vanuit het perspectief van degenen die (op jonge leeftijd) te maken krijgen met de ziekte van Parkinson deze en veel andere onderwerpen en vraagstukken aan de orde. Ervaringsdeskundigen en professionals uit Nederland en België delen in deze bundel hun kennis en ervaringen met het omgaan met de ziekte van Parkinson. Te bestellen bij BOL.com.

Meer boeken over NAH, zie onze webpagina met Boekentips

AGENDA

Datum

Activiteit

Plaats

3 juli 2019

Symposium: Bewegen na beroerte”
Tijd: 8.45 – 12.30 uu

Fontys Hogescholen, locatie TF, ds. Th. Fliednerstraat 2, 5631 BN Eindhoven

8 juli 2019

Café Brein Helmond
‘Hoe houd ik mijn administratie op orde?’

Lunchroom de Keyser
Torenstraat 17, Helmond

12 augustus 2019

Café Brein Eindhoven
‘Seksualiteit / Intimiteit’

SWZ Activiteiten Centrum Eindhoven Palladiostraat 27 B,  Eindhoven

9 september 2019

Café Brein Helmond
‘Ben is veranderd dan?’ Karakterveranderingen  t.g.v. hersenletsel

Lunchroom de Keyser
Torenstraat 17, Helmond

14 oktober 2019

Café Brein Eindhoven
‘Hobby / dagbesteding en NAH’

SWZ Activiteiten Centrum Eindhoven Palladiostraat 27 B,  Eindhoven

11 november 2019 

Café Brein Helmond
‘Mind full of mindful?’

Lunchroom de Keyser
Torenstraat 17, Helmond

9 december 2019

Café Brein Eindhoven
‘Reflexzonetherapie /  ontspanning’

SWZ Activiteiten Centrum Eindhoven Palladiostraat 27 B,  Eindhoven

 

Hebt u meer informatie voor onze agenda?
Laat het ons dan weten!

Het Informatie-& Adviespunt Hersenletsel Zuidoost Brabant is niet bereikbaar van 15 juli t/m 26 juli!

 

 

Uw contactgegevens worden uitsluitend gebruikt voor het versturen van deze nieuwsbrief en om activiteiten van
het NAH Netwerk Zuidoost Brabant onder uw aandacht te brengen. Uw gegevens worden niet met derden gedeeld.