Home

Slechts 10% van de Nederlanders die hersenletsel oploopt komt in aanmerking voor specialistische revalidatie!

Er moet een Deltaplan voor hersenletselzorg komen: steun.hersenletsel.nl

Afkortingen

Afkortingen en hun betekenis

WMO : Wet Maatschappelijke Ondersteuning

WIA : Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen. De WIA bestaat uit 2 soorten uitkering, de WGA- en de IVA-uitkering.

WGA : Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten

IVA : Inkomensvoorziening Volledig en duurzaam Arbeidsongeschikten

UWV : Uitvoeringsinstituut Werknemers Verzekeringen

CIZ : Centrum Indicatiestelling Zorg

CAK : Centraal Administratie Kantoor

WLZ : Wet Langdurige Zorg

ZVW : Zorg Verzekerings Wet

NAH : Niet Aangeboren Hersenletsel

CVA : Cerebro Vasculair Accident

WAO : Wet Arbeids Ongeschiktheid

WAZ : Wet Arbeidsongeschiktheid Zelfstandigen

Wajong : Wet Arbeidsongeschiktheidsvoorziening Jonggehandicapten

AOW : Algemene Ouderdoms Wet

IIH : Idiopatische Intracraniële Hypertensie

PTC : Pseudo Tumor Cerebri

Home Alles over hersenletselAfkortingen