Home

Slechts 10% van de Nederlanders die hersenletsel oploopt komt in aanmerking voor specialistische revalidatie!

Er moet een Deltaplan voor hersenletselzorg komen: steun.hersenletsel.nl

Meedoen

Meedoen

U kunt op verschillende manieren meedoen met Hersenletsel.nl: als lid (getroffene of mantelzorger), als steunlid, als donateur, als professioneel lid of als vrijwilliger.

Waarom lid, donateur of vrijwilliger worden?
- U steunt daarmee het werk van hersenletsel.nl en talloze vrijwilligers die zich dagelijks voor getroffenen door hersenletsel en hun naasten inzetten
- U hebt direct voordeel van het lidmaatschap of donateurschap bij het aanschaffen van publicaties, hulpmiddelen of andere producten via de website of bij de regionale afdeling
- U kunt uw lidmaatschap mogelijk via uw zorgverzekeraar (deels) terugkrijgen. Informeer bij uw zorgverzekeraar naar de mogelijkheden van teruggave. U kunt bij hen uw lidmaatschap dan declareren. Op deze website vindt u een overzicht van vergoedingen van alle zorgverzekeraars.

Lid worden

Door lid te worden steunt u de vereniging Hersenletsel ieder jaar met het uitvoeren van de werkzaamheden kunt u gebruik maken van alle activiteiten die Hersenletsel.nl organiseert en kunt u producten of diensten tegen korting verkrijgen. U kunt zich als lid inschrijven en ontvangt dan 4 x per jaar Hersenletsel Magazine. Ook krijgt u gratis toegang tot alle lokale ledenbijeenkomsten en tot het ledendeel van de website Hersenletsel.nl.

Het lidmaatschap inclusief stemrecht kost EUR 32,50 per jaar.

Overige gezinsleden kunnen ook lid worden. Ook zij hebben stemrecht en krijgen toegang tot ledenactiviteiten en de website.
Het gezinslidmaatschap kost EUR 15,- per jaar per gezinslid. Het lidmaatschap wordt ieder jaar stilzwijgend verlengd.

Klik hier voor het inschrijfformulier

Professioneel lid worden

Professionele leden zijn personen of instellingen die vanuit hun beroep in de gezondheidszorg, het welzijn of maatschappelijk werk of anderszins bij de vereniging betrokken willen zijn.

Individuele professionals betalen EUR 32,50 per jaar en ontvangen daarvoor ook het Hersenletsel Magazine en alle andere rechten die leden hebben.
(Als ze in het buitenland wonen, betalen ze EUR 15,- per jaar meer)

Instellingen of collectieve praktijken zoals ziekenhuizen, gemeenteafdelingen, revalidatiecentra en eerstelijnszorgpraktijken betalen EUR 73,- per jaar. Zij ontvangen daarvoor 5 abonnementen voor het Hersenletsel Magazine. Instellingen kunnen hun lidmaatschap uitbreiden door het aantal abonnementen te verhogen

Professionele leden die in het buitenland wonen betalen per jaar EUR 12,50 extra bovenop het lidmaatschap.
Klik hier voor het inschrijfformulier

Vaste donateur worden

U kunt als vaste donateur het werk van Hersenletsel.nl steunen omdat u dat belangrijk en/of interessant vindt. Vaste donateurs betalen EUR 35,00 per jaar en ontvangen daarvoor het Hersenletsel Magazine. U hebt niet de rechten van leden, zoals stemrecht en het recht om op de website toegang te krijgen tot uw persoonlijke gedeelte. Vaste donateurs in het buitenland betalen EUR 12,50 extra per jaar.

Klik hier voor het inschrijfformulier

Vrijwilliger worden

Hersenletsel.nl heeft altijd behoefte aan lokale vrijwilligers of mensen die het hoofdkantoor in Velp willen helpen.
Neem daarvoor contact op met een van de regionale afdelingen of het hoofdkantoor in Velp.

Schenkingen doen

U kunt ons uiteraard ook zonder verplichtingen steunen, door een bedrag te storten op rekeningnummer NL93 INGB 0000 8085 87 (BIC: INGB NL2A) ten name van Hersenletsel.nl onder vermelding van donateur. Schenken verplicht u tot niets, maar wellicht kunt u zelf daar ook enig voordeel mee opdoen:

Belastingvrije eenmalige schenking
U kunt investeren in de toekomst voor de Nederlandse NAH-patient. Zo kunt u kiezen voor een gift of eenmalige schenking. Een mogelijkheid waarbij Hersenletsel.nl geen schenkingsrecht is verschuldigd. Als het totale bedrag aan giften minimaal 1% van uw verzamelinkomen bedraagt dan kunt u deze (boven de 1%) aftrekken van uw fiscaal inkomen. Het minimumbedrag is dan EUR 60,- per schenking.

Periodieke schenkingen via schenkingsakte
U kunt ook kiezen voor een schenking waarbij over meerdere jaren een uitkering wordt gedaan. Een voordeel hiervan voor u is dat deze giften fiscaal aftrekbaar zijn voor de inkomstenbelasting. Een periodieke schenking geldt voor minimaal vijf jaar. U kunt dan het gehele bedrag van de schenking van uw fiscaal inkomen aftrekken. Zo profiteert u van een aanzienlijk belastingvoordeel. Dit heet: een schenking door middel van een notariële akte. Met uw schenking kan Hersenletsel.nl voor een langere periode rekenen op vaste inkomsten. Om maximaal te profiteren van belastingvoordelen die de fiscus u biedt, is het raadzaam een grote gift aan Hersenletsel.nl goed te plannen. Dat levert u en Hersenletsel.nl aantrekkelijke voordelen op. Uw belastingadviseur kan u hier meer over vertellen, maar u kunt ook contact opnemen met de penningmeester van Hersenletsel.nl.

Nalatenschap
In een testament regelt u hoe uw nalatenschap na uw overlijden moet worden besteed. Een testament moet u vast laten leggen bij een notaris. Op verschillende manieren kunt u Hersenletsel.nl tot uw erfgenaam benoemen. De belangrijkste worden hieronder kort besproken. Uiteraard kunt u hierover altijd contact met ons opnemen. De penningmeester is de contactpersoon. U kunt voor vragen ook contact opnemen met uw notaris.

Legaat: Een legaat bestaat uit een testamentair vastgesteld bedrag of uit bepaalde goederen. Als het bedrag van het legaat boven het (jaarlijks vastgestelde) drempelbedrag ligt, betaalt Hersenletsel.nl hierover successierechten. Wilt u dat Hersenletsel.nl het totale bedrag ontvangt, dan neemt u in uw testament de term 'vrij van recht' op. In dat geval worden de successierechten uit de nalatenschap betaald en niet door Hersenletsel.nl. Als u Hersenletsel.nl testamentair wilt gedenken, kunt u daarvoor de volgende tekst gebruiken: 'Ik legateer een bedrag van EUR xxx vrij van rechten en kosten aan Hersenletsel.nl, organisatie van patienten met niet- aangeboren hersenletsel, statutair gevestigd te Utrecht.' Bij xxx vult u het bedrag in dat u wenst te schenken aan Hersenletsel.nl

Erfstelling: Bij een erfstelling geeft u aan welk deel van uw bezit u aan onze vereniging wilt nalaten. Als erfgenaam deelt Hersenletsel.nl samen met de eventuele erfgenamen de nalatenschap. Het uit te keren bedrag wordt berekend na aftrek van eventuele schulden, legaten, boedelkosten en successierechten.

Schenken per codicil: Behalve per testament kunt u met een handgeschreven, gedateerd en ondertekend codicil materiële zaken schenken.

Schenken en de fiscus: ANBI status
Hersenletsel.nl is door de Belastingdienst erkend onder artikel 24 van de Successiewet als een 'het Algemeen Nut Beogende Instelling'(ANBI). Zie www.belastingdienst.nl. Dit betekent dat er voor een schenking of nalatenschap aan onze vereniging een belastingvriendelijke regeling geldt. Het van successierechten vrijgestelde bedrag ligt hierdoor hoger dan bij een rechtspersoon die niet erkend is. Als dit bedrag toch wordt overschreden, geldt een verlaagd tarief (van 8%). Het bedrag van de vrijstelling wordt jaarlijks door de Belastingdienst vastgesteld. Voor actuele informatie raadpleegt u altijd uw fiscaal adviseur, notaris of de Belastingdienst.

Lidmaatschap beeindigen

Indien u uw lidmaatschap wilt beeindigen, stuur dan een email (info@hersenletsel.nl) of een brief naar het landelijk bureau (Hersenletsel.nl, Den Heuvel 62, 6881 VE Velp). Graag met vermelding van naam, woonplaats en lidnummer.

Volgens de statuten van onze vereniging loopt het lidmaatschap van 1 januari tot en met 31 december van een kalenderjaar. Opzeggingen, schriftelijk of via email gedaan voor 1 december, resulteren in beeindiging van het lidmaatschap per 1 januari van het daaropvolgende jaar.

Home Hersenletsel.nlMeedoen