Home

Slechts 10% van de Nederlanders die hersenletsel oploopt komt in aanmerking voor specialistische revalidatie!

Er moet een Deltaplan voor hersenletselzorg komen: steun.hersenletsel.nl

Onze vereniging

Bestuurssamenstelling

(per 26-10-2018)

Voorzitter: De heer R. (Roland) de Wolf
Vice-voorzitter: Mevrouw G.H. (Riet) van der Nat
Penningmeester: De heer G. (Gijs) Schaeffer
Lid: De heer A. (Ad) van Dongen
Lid: De heer A.J.G. (André) de Rosa Spierings
Lid: De heer J.B.W. (Han) Schnitzler
Lid: De heer M. (Marc) van den Hoop

Medewerkers op kantoor

Directeur : Mevrouw M. (Monique) Lindhout
Secretariaat : Mevrouw D. (Dicky) van den Berg-Stolte en Mevrouw T.M. (Dorien) Stuijvenberg-Smits (info@hersenletsel.nl)
Communicatie en beleid: De heer Michiel Lindhout

Beleidsplan, jaarverslag, jaarplan, jaarrekening en statuten

Beleidsplan:
Hersenletsel.nl is op 1 juli 2014 ontstaan uit een fusie van de Afasie Vereniging Nederland, de Nederlandse CVA-vereniging 'Samen Verder' en Vereniging Cerebraal.
In dat kader is een Meerjarenbeleidsplan opgesteld:

2018-2022 Van servet naar tafellaken (PDF)

Werkplan 2018:
Werkplan 2018 (PDF) vastgesteld op de Algemene Ledenvergadering.

Jaarverslag 2017:
Jaarverslag 2017 (PDF)

Financieel jaarverslag:
Jaarrekening 2017 (PDF)
Jaarrekening 2016 (PDF)

Statuten:
Statuten (PDF)

Verenigingsfolder:
De verenigingsfolder (PDF)

Beloningsbeleid

Beloningsbeleid bestuursleden:
De leden van het bestuur ontvangen als zodanig geen bezoldiging, middellijk noch onmiddellijk. Onder bezoldiging wordt niet verstaan een niet bovenmatige door het bestuur vastgestelde vergoeding voor de ten behoeve van de vereniging gemaakte kosten.

Beloningsbeleid medewerkers:
Voor de directeur en de medewerkers van de vereniging wordt een salarissystematiek toegepast, die gebaseerd is op de CAO Welzijn en Maatschappelijke Dienstverlening. Er zijn criteria geformuleerd aan de hand waarvan een functie wordt ingeschaald. De inschaling is conform wat binnen non-profit/ideële organisaties normaal is.

Interne gedragscode

Hersenletsel.nl hecht belang aan goede omgangsvormen binnen de organisatie. De gedragsnormen en -regels voor medewerkers, vrijwilligers en bestuursleden op het gebied van (seksuele) intimidatie, agressie en discriminatie zijn vastgelegd in de interne gedragscode.

Interne klachtenregeling

Hersenletsel.nl is geïnteresseerd in klachten en andere uitingen van onvrede van relaties van de organisatie en hecht er belang aan deze op zorgvuldige en transparante wijze te behandelen. Om die reden heeft het bestuur van de vereniging een interne klachtenregeling opgesteld.

Op de Algemene Ledenvergadering van 26 november 2016 is een interne klachtencommissie ingesteld en deze bestaat uit:

De heer mr. E.D.C. (David) Zwarts (voorzitter)
Mevrouw M.S. (Mieke) Hamaker
De heer J. (Jan) Koot

Ledenblad

Hersenletsel Magazine (HM), verschijnt 4x per jaar
Eindredacteur : De heer T. (Tom) van Eijk (redactie@hersenletsel.nl)

Sponsoring

 Hersenletsel.nl ontvangt lidmaatschapsgelden van haar leden en zij ontvangt subsidie van de overheid. Deze bedragen zijn echter niet toereikend om alle doelstellingen te realiseren die de vereniging belangrijk acht. Daarom doet Hersenletsel.nl van tijd tot tijd een beroep op fondsen en/of sponsors. Hierbij werkt de vereniging volgens een strikt protocol waardoor de onafhankelijkheid van de vereniging gewaarborgd blijft.
Hersenletsel.nl onderschrijft de gedragscode van het Instituut voor Sponsoring en Fondsenwerving en zal deze onvoorwaardelijk naleven.

Home Hersenletsel.nlOnze vereniging