Home

Slechts 10% van de Nederlanders die hersenletsel oploopt komt in aanmerking voor specialistische revalidatie!

Er moet een Deltaplan voor hersenletselzorg komen: steun.hersenletsel.nl

Projecten

Projecten

Hier vindt u enkele projecten die wij samen met andere samenwerkingspartners doen om de kwaliteit van het leven met hersenletsel te verhogen.

NeuroProthese

In het Hersencentrum van het Universitair Medisch Centrum Utrecht is eind 2013 het Utrecht NeuroProthese-project van start gegaan. In dit project onderzoeken wij een nieuwe manier van communiceren voor mensen met een ernstige verlamming en spraakproblemen. De komende vijf jaar wordt bij vijf mensen met een ernstige verlamming en communicatieproblemen een Brein-Computer Interface geimplanteerd en wordt elk van deze mensen gedurende één jaar gevolgd door de onderzoekers.

Mensen met een ernstige verlamming of het locked-in syndroom (LIS) zijn voor hun communicatie vaak volledig afhankelijk van een verzorger of familielid. Vaak worden gesloten ja-neevragen gebruikt. Hierdoor is het voor mensen met LIS niet mogelijk om zelf een gesprek te starten. Professor Nick Ramsey van het UMC Utrecht Hersencentrum is een project gestart om te onderzoeken of mensen met LIS kunnen communiceren via een computer.

De Utrecht NeuroProthese, of UNP, is een apparaat dat bepaalde onderdelen van de hersengolven om kan zetten in een klik-commando. De UNP is gebaseerd op het principe dat mensen in staat zijn om vrijwillig de hersengolven te beinvloeden, bijvoorbeeld door terug te tellen, of door in gedachten een hand te bewegen. Beide gedachten veroorzaken kleine veranderingen in de hersenactiviteit op bepaalde plaatsen in de hersenen. Deze veranderingen in hersenactiviteit kunnen worden gemeten via een aantal kleine platina schijfjes (elektroden) die onder de schedel op de hersenen worden geplaatst. Het signaal van deze elektroden wordt via dunne onderhuidse draden naar een kleine versterker geleid die onder de huid, op de borstspier, wordt aangebracht. Deze versterker detecteert vervolgens de relevante informatie uit de hersensignalen en stuurt deze informatie via een draadloze verbinding naar een computer in de buitenwereld. Daar worden de signalen omgezet in klik-commando's die kunnen worden gebruikt om communicatiehulpmiddelen te bedienen die normaal gesproken met een schakelaar worden bestuurd. Met deze middelen verwachten wij dat mensen met LIS, via de gedachten en de hersengolven, zelfstandig kunnen communiceren.

De UNP-studie is een zogenaamde 'pilotstudie', wat inhoudt dat de deelnemers, door het uitvoeren van regelmatige tests, meehelpen om de NeuroProthese zo optimaal mogelijk te laten functioneren. Het onderzoeksteam is voor dit project op zoek naar geschikte kandidaten. Kandidaten zijn tussen de 18 en 75 jaar, hebben een stabiele locked-in of vergelijkbare status, kunnen nog communiceren door bijvoorbeeld het knipperen van de ogen en zijn niet verstandelijk beperkt. Geinteresseerden en familie of verzorgers van mogelijke kandidaten kunnen mailen naar neuroprothese@umcutrecht.nl. Meer informatie over de studie staat op www.neuroprothese.nl

Hersenletselcentra

Hersenletsel.nl, de Nederlandse Meningitis Stichting en de stichting Hersenletsel Ondersteuning Nederland (SHON) hebben bij VWS subsidie aangevraagd en gekregen voor het voucherproject 'Hersenletselcentra, een brug tussen zorg en welzijn'.

Dit project stelt zich ten doel om de kwaliteit van zorg te bevorderen voor mensen met een hersenletsel in de chronische fase. Dit gebeurt door het stimuleren van de oprichting van Hersenletselcentra. Over twee jaar moeten er minimaal vijf Hersenletselcentra in Nederland werken naar het model van de Afasiecentra. Enkele grotere Afasiecentra behaalden de afgelopen jaren goede resultaten met hun specifieke aanpak bij clienten met afasie. In het Voucherproject wil het projectteam deze werkwijze uitrollen voor de grote doelgroep met hersenletsel.
Een Hersenletselcentrum zet in op het leervermogen van mensen met een verworven hersenletsel om hun zelfredzaamheid te vergroten en resocialisatie doelgericht te activeren.
Meer meedoen met minder professionals
Het project beoogt een positieve bijdrage te leveren aan het bevorderen van de maatschappelijke en, zo mogelijk, economische participatie van mensen met een hersenletsel met beperking van de professionele begeleiding tot een noodzakelijk minimum.
Iemand met een verworven hersenletsel, die beschikt over leervermogen, kan middels de juiste strategieen in toenemende mate zelfredzaam worden en iets betekenen voor anderen in de maatschappij. Zo kan de afhankelijkheid van professionele begeleiding aanzienlijk verminderen.

Dit gebeurt door middel van:
- de ontwikkeling van een hulpmiddel tot risicosignalering bij hersenletsel;
- een gecombineerde aanpak van professionele hulpverlening en informele hulp door ervaringsdeskundigen (lotgenoten), vrijwilligers en het eigen sociale netwerk;
- het aangaan van allianties met betrokken partijen binnen het sociale netwerk
- de inzet van preventieve maatregelen teneinde terugval te voorkomen

Projectorganisatie
Voor het project is een projectteam samengesteld, bestaande uit:
- Peter Brouwers, regiomanager Siza Gemini, lid van het projectteam namens de zorgaanbieders
- Monique Lindhout, directeur Hersenletsel.nl en als penvoerder en budgethouder eindverantwoordelijk voor het project voor de Voucherhouders
- Karen Schipper, psycholoog bij Reinaerde en senior onderzoeker in het VUmc, projectmedewerker
- Mia Verschaeve, manager Afasiecentrum Rotterdam e.o., projectleider.

Het projectteam legt verantwoording af aan de stuurgroep waarin bestuurders van de patiënten verenigingen (voucherhouders) en een vertegenwoordiging van de zorgaanbieders zitting hebben.

Meer informatie:
Tel (026) 3 512 512 of info@hersenletsel.nl

PoP (Perspectief op Participatie)

Het PoP-project staat voor Perspectief op Participatie. Het is in januari 2012 van start gegaan en loopt tot december 2014. Centraal in het project staat de Wet op de Maatschappelijke Ondersteuning, de Wmo. Die wordt voor mensen met hersenletsel steeds belangrijker naarmate de overheid de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) verder uitkleedt en meer en meer AWBZ-voorzieningen onderbrengt in de Wmo.

De gedachte achter deze verandering is: de gemeenten staan volgens de overheid het dichtst bij de burger, dus de overheid maakt het de burger zo gemakkelijk mogelijk. De praktijk is echter weerbarstig: de ervaringen van mensen met NAH met de Wmo tot nu toe zijn niet onverdeeld positief. De toegewezen hulp is vaak minimaal, omdat het contact tussen ambtenaren en getroffenen niet efficient verloopt.

Nieuw perspectief
De Wmo is in het leven geroepen om ervoor te zorgen dat alle burgers, met of zonder handicap, kunnen participeren in de maatschappij. Iedereen mag en kan dus meedoen, ook mensen met NAH. Voor mensen met NAH zal het leven na het ontstaan van het hersenletsel nooit meer hetzelfde zal zijn als daarvoor. We noemen dat 'een breuk in de levenslijn'. Na deze breuk is niets meer vanzelfsprekend. De getroffene moet zijn/ haar leven opnieuw inrichten, opnieuw zin geven aan het leven en zich opnieuw gaan verhouden tot zijn / haar omgeving. De vanzelfsprekendheid van de wijze waarop werd geparticipeerd in gezin, werk, school, familie en samenleving is er niet meer. En perspectief op een nieuwe zinvolle wijze van participatie, die recht doet aan mogelijkheden en beperkingen, is er niet zomaar. Dat zou er echter wel moeten zijn, vinden de samenwerkende hersenletselverenigingen.

Nieuw soort intake
Binnen de Wmo hebben de gemeentes een cruciale rol in het toekennen van voorzieningen en ondersteuning als huishoudelijke zorg, begeleiding, hulpmiddelen, dagbesteding en woningaanpassing. Deze rol is en wordt belangrijker naarmate meer functies uit de AWBZ naar de WMO gaan. Vorig jaar is onder de naam 'Kanteling' de compensatieplicht ingevoerd.

Die houdt in dat er een ander soort intake moet gaan plaats vinden - een intake die leidt tot een concreet resultaat. Dus geen invulformulier en een vaste vragenlijst, die eventueel telefonisch kan worden afgenomen, maar een persoonlijke benadering door middel van een gesprek. Staatssecretaris Ross bedacht er in een vorige kabinetsperiode de term 'het gesprek aan de keukentafel' voor. Zo'n gesprek staat voor zorgvuldig onderzoek, een goede analyse, breed kijken en samen zoeken naar oplossingen. Daarbij wordt afgestapt van indicaties stellen voor bepaalde functies, bijvoorbeeld huishoudelijke hulp. In plaats daarvan is het uitgangspunt de eigen kracht en verantwoordelijkheid van iemand zelf en zijn of haar omgeving.

Kennis cruciaal
Bij patiënten met NAH kan de behoefte aan zorg en hulp in de loop van de tijd sterk fluctueren. Bovendien bestrijkt de steun die nodig is een breed terrein. De nieuwe aanpak van de indicatiestelling biedt dan kansen, maar alleen als er twee gelijkwaardige gesprekspartners aan de keukentafel zitten. Dat betekent dat de indicatiesteller of Wmo-consulent goed op de hoogte moet zijn van de gevolgen van NAH en de (on)mogelijkheden van de NAH-patiënt. Het betekent ook dat de patiënt en zijn naaste(n) goed voorbereid het gesprek in moeten gaan. Bovendien heeft het gesprek aan de keukentafel alleen kans van slagen als de gemeente er daadwerkelijk in slaagt in resultaten te denken en haar beleid te kantelen.

Middelen
Om het PoP-project te laten slagen zijn twee pijlers van belang: het creëren van aansprekend werk- en ondersteuningsmateriaal en het opzetten van een krachtig netwerk. Zo is bijvoorbeeld een gesprekswijzer ontwikkeld voor mensen met NAH en hun directe omgeving. Daarnaast is er een beleidswijzer voor naasten en vrijwilligers, die kan helpen hun rol als belangenbehartiger nog beter in te vullen. Hersenletsel.nl biedt iedereen die met de Wmo te maken heeft de kans elkaar in de virtuele wereld te ontmoeten.

Training en praktijkvoorbeelden
Verder komen er trainingen voor getroffenen en direct betrokkenen, vrijwilligers en ambtenaren. Dat zullen vooral online trainingen zijn, maar er staat ook een aantal bijeenkomsten voor de achterban op stapel. Daarnaast verzamelen we aansprekende praktijkvoorbeelden en best practices rondom de indicatiestelling, om beleidsmakers, politiek en alle andere geïnteresseerden te informeren. Deze verhalen zullen in gebundelde vorm online worden geplaatst. Bovendien zullen we voortaan jaarlijks, ook na de projectperiode, de beste 'best practice' laten zien om gemeentelijke beleidsmakers te inspireren.

Meedenken?
Ons doel is instrumenten te ontwikkelen die door een zo groot mogelijk publiek (clienten, vrijwilligers, indicatiestellers, Wmo-ambtenaren en professionals in de zorg) gebruikt worden. Dat vraagt om een creatieve en ondernemende aanpak en om de inzet van alle mensen die betrokken zijn bij NAH en de Wmo. We nodigen u dan ook uit om mee te denken, uw mening te laten horen, ervaringen met de Wmo te delen en wensen kenbaar te maken. Wilt u nauw betrokken worden of wilt u af en toe een (korte) enquete of vraag beantwoorden, dan vragen we ook uw email-adres. Aanmelden kan door een mail te sturen aan info@hersenletsel.nl

Meer informatie:
Tel (026) 3 512 512 of info@hersenletsel.nl

Ook wie moeite heeft om te communiceren moet gehoord worden

Voor mensen met afasie, een taal- of spraakstoornis door hersenletsel, is een vragenlijst ontwikkeld om hun ervaringen met de zorg te meten: de CQ-index Afasie. Zo krijgen ook zij de mogelijkheid om hun mening over de zorg kenbaar te maken.

De CQ-index Afasie is ontwikkeld door het NIVEL (Nederlands instituut voor onderzoek van de gezondheidszorg) in samenwerking met Hersenletsel.nl (voorheen Afasie Vereniging Nederland). De vragenlijst wordt aan de hand van pictogrammen afgenomen in een interview en brengt zeven kwaliteitsthema's in kaart. Vijf van deze thema's betreffen het zorgproces: communicatie en bejegening, informatie, betrokkenheid bij behandeldoelen, behandeling door de logopedist en samenwerking. De overige twee het effect van de behandeling op de communicatie van clienten en op hun participatie en welbevinden.

Behandeling slaat aan
Clienten blijken het meest positief over 'communicatie en bejegening' en het minst over 'informatie'. Daarnaast zijn ze overwegend positief over het effect van de behandeling. Sinds de start daarvan vindt de helft dat het gemiddeld 'beter' gaat en 32% dat het 'veel beter' gaat. Door de behandeling kunnen ze beter communiceren en praten, hebben ze minder moeite om te begrijpen wat anderen zeggen en zijn hun relaties met naasten verbeterd. Juist dit soort effecten van de behandeling vinden clienten ook het belangrijkst.

Onderzoek
Voor het onderzoek zijn 340 interviews afgenomen om de ervaringen met de afasiezorg in beeld te brengen. Daarin is ook gevraagd wat clienten belangrijk vinden in de zorg. Het ging om clienten van 31 afasiecentra, logopediepraktijken, woonzorgcentra (verpleeghuizen), revalidatie-afdelingen van ziekenhuizen of andere typen zorginstellingen. De respons was hoog: 86% van de benaderde personen was bereid deel te nemen aan het onderzoek. Gemiddeld duurde het interview 40 minuten, wat voor de meeste mensen (87%) precies goed was. De korte vragen, voorbeelden en uitleg van de interviewer gaven het interview extra ondersteuning.
Rapport : www.hersenletsel.nl/images/downloadables/afasiezorg-in-beeld.rapport.pdf
Vragenlijst : www.hersenletsel.nl/images/downloadables/afasiezorg-in-beeld.vragenlijst.pdf

Transparantie
Door de ervaringen met de afasiezorg te meten en deze informatie openbaar te maken, kan de CQ-index Afasie bijdragen aan transparantie in de zorg, de positie van de clienten met afasie versterken en de zorg voor deze clienten verbeteren. De vragenlijst is opgenomen in het rapport en wordt ook opgenomen in de Kwaliteitsbibliotheek van het Zorginstituut Nederland (www.zorginzicht.nl).

Subsidiënt : Fonds PGO (www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/subsidies-patientenorganisaties-en-gehandicaptenorganisaties-fonds-pgo)

Samenwerkingspartner : Nivel (www.nivel.nl/nieuws/een-stem-voor-mensen-met-afasie)

CQ-index app
De vragenlijst is nu ook via de app verkrijgbaar en hoeft daarom niet meer door een professionele interviewer afgenomen te worden. Zorgaanbieders kunnen de app gebruiken om de ervaringen met afasiezorg in beeld te brengen. Door de hulp van video's en spraakondersteuning in de app, kunnen clienten de vragenlijst zelfstandig invullen.
Klik hier voor de Android versie
Klik hier voor de Apple versie

Een goed begin is het halve werk

Oorspronkelijke looptijd: 36 maanden van 01-01-2012 t/m 31-12-2014
Werkelijke en goedgekeurde looptijd: 48 maanden van 01-01-2012 t/m 31-12-2015

Uitvoerende organisatie:
t/m 30-06-2014 Afasie Vereniging Nederland (AVN);
vanaf 01-07-2014 Hersenletsel.nl.

De Afasie Vereniging Nederland is samen met de Nederlandse CVA-vereniging Samen Verder en de Vereniging Cerebraal per 1 juli 2014 gefuseerd tot één nieuwe Vereniging, te weten: Hersenletsel.nl

Aanleiding tot het project
Dit project ging over 'Ontwikkeling en implementatie kwaliteitscriteria van 'de zorg in afasieteams' vanuit clientenperspectief'.

In Nederland bestaat een tiental interdisciplinaire afasieteams, verspreid over het hele land, die zich richten op de diagnostiek van afasie en evaluatie van de behandeling en indien mogelijk op de ontwikkeling van diagnostisch en therapie materiaal. De daarvoor benodigde faciliteiten zijn niet in elke regio/werksituatie voorhanden en afasieteams functioneren niet op hetzelfde kwaliteitsniveau. Hersenletsel.nl (voorheen AVN) wil kwalitatief sterke afasieteams met als doel optimale zorg vanuit clientenperspectief voor mensen met afasie realiseren. De taken van de afasieteams kunnen in de brede zin als volgt worden samengevat:

1) patiëntgebonden onderzoek
- diagnosticeren van de afasie en de bijkomende stoornissen
- verrichten van aanvullend onderzoek bij specifieke vraagstelling
- adviseren over behandeling
- evalueren van de taal- en spraakbehandeling na een bepaalde periode, zodat de therapie, indien geïndiceerd, bijgesteld of afgebouwd kan worden

2) wetenschappelijk onderzoek en onderwijs
- bevorderen van kennis over afasie en afasiebehandeling
- ontwikkelen van diagnostische middelen en therapieprogramma's en effectevaluatie van behandelingen
- publiceren van ontwikkeld materiaal en de resultaten van effectevaluatie

In de interdisciplinaire afasieteams in Nederland worden dus geen individuele behandelingen gegeven. De aandacht is primair gericht op diagnostiek en advisering voor de primaire behandelaar en in wisselende mate op wetenschappelijk onderzoek, onderwijs en productontwikkeling. Een afasieteam slaat een brug tussen wetenschap en dagelijkse praktijk.

Een afasieteam bevindt zich altijd binnen de bestaande structuren in de Nederlandse gezondheidszorg. De kwaliteit van zorg in de diverse afasieteams kan sterk verschillen. Diverse aspecten binnen het concept 'afasieteam' zijn daar verantwoordelijk voor, namelijk:
- de verschillende middelen (tijd en geld) van afasieteams
- het product 'afasieteam' verschilt per regio
- de afasieteams zijn nauw verbonden met instellingen voor revalidatie, die elk hun eigen prioriteiten hebben.
- het huidige kwaliteitsinstrument (HKZ) toetst uitsluitend processen, geen kwaliteit van zorg
- de kwetsbare doelgroep

Hersenletsel.nl wil het welzijn van mensen met afasie bevorderen. Zij streeft in haar belangenbehartiging naar optimale diagnostiek, therapie, opvang, begeleiding en voorzieningen. Daarnaast staat zij voor het bevorderen van maatschappelijke participatie op een wijze, die recht doet aan zowel mogelijkheden als beperkingen van de mens met afasie. Hoe beter de diagnostiek en behandeling, hoe groter de kans op herstel en dus op de mogelijkheden om de eigen regie over het leven weer te voeren en actief te participeren in de samenleving. Daarom: 'een goed begin is het halve werk'.

Doelstelling van het project
Het doel van het project was het ontwikkelen en implementeren van kwaliteitscriteria vanuit cliëntenperspectief voor de zorg voor mensen met afasie in afasieteams.

Het meten van de geleverde zorg is belangrijk om de zorg transparant te maken en de kwaliteit van de zorg te verbeteren. Met als uitgangspunt, de gezamenlijk opgestelde kwaliteitsindicatoren vanuit clientenperspectief, is onder verantwoordelijkheid van hersenletsel.nl een traject ingezet om kwaliteitscriteria voor afasieteams vanuit cliëntenperspectief te ontwikkelen en te toetsen. Een positief toetsingsrapport betekent, dat het betreffende afasieteam voldoet aan de gezamenlijk opgestelde kwaliteitseisen vanuit cliëntenperspectief.

Beoogde resultaten/producten van het project
Het project beoogde de volgende resultaten te behalen:
1) Set wetenschappelijk gefundeerde kwaliteitscriteria om de kwaliteit van zorg door de afasieteams vanuit clientenperspectief te kunnen meten.
2) Inzicht in de kwaliteit van zorg in afasieteams vanuit cliëntenperspectief; de cliënt, mantelzorger en de primaire behandelaar hebben meer zicht (logopedist/afasietherapeut) op de geboden kwaliteit van zorg in afasieteams.
3) Het delen van de bevindingen met de stakeholders van de AVN en later Hersenletsel.nl , namelijk leden, professionals in de zorg, zorgverzekeraars en politici. Met de kwaliteitscriteria vanuit clientenperspectief kunnen zorgverzekeraars, zorgverleners én patiënten eisen stellen aan de geleverde kwaliteit van zorg. Wanneer zorgverzekeraars deze criteria gebruiken bij de zorginkoop zal de kwaliteit van zorg verbeteren.
4) Een patiëntenversie van de kwaliteitscriteria vanuit clientenperspectief in afasieteams. Op basis hiervan weten patiënten wat ze mogen verwachten van de aan hen geleverde zorg en wat vanuit cliëntenperspectief goede zorg is. Dit zal hun (informatie) positie aanzienlijk versterken.

Behaalde resultaten
1) Set wetenschappelijk gefundeerde kwaliteitscriteria om de kwaliteit van zorg door de afasieteams vanuit patiënten perspectief te kunnen meten.
De kwaliteitscriteria zijn ontwikkeld en zijn terug te vinden op de website van Hersenletsel.nl

2) Inzicht in de kwaliteit van zorg in afasieteams vanuit cliëntenperspectief; de cliënt, mantelzorger en de primaire behandelaar (logopedist/afasietherapeut) hebben meer zicht op de geboden kwaliteit van zorg in afasieteams
Voor dit project is besloten af te zien van een vorm van audits om de criteria in de praktijk te toetsen en inzicht te krijgen in de kwaliteit van zorg in de afasieteams vanuit patiënten perspectief. Om wel antwoord te geven op de vraag hoe de kwaliteit van zorg is, zoals ervaren door patiënten en verwanten, is gekozen voor een kwalitatieve studie bestaande uit interviews. Aan de hand van de kwaliteitscriteria is in de laatste fase van het project gesproken met patiënten en verwanten om zo zicht te krijgen op hun ervaringen. De bevindingen zijn weergegeven in de rapportage 'Aandacht voor afasie. Mensen met afasie en hun naasten over revalidatie en de kwaliteit van zorg vanuit het afasieteam.' Deze rapportage is te vinden op de website van Hersenletsel.nl.

3) Het delen van de bevindingen met de stakeholders van de AVN (later Hersenletsel.nl), namelijk leden, professionals in de zorg, zorgverzekeraars en politici. Met de kwaliteitscriteria vanuit clientenperspectief kunnen zorgverzekeraars, zorgverleners én patiënten eisen stellen aan de geleverde kwaliteit van zorg. Wanneer zorgverzekeraars deze criteria gebruiken bij de zorginkoop zal de kwaliteit van zorg verbeteren.
De bevindingen zijn gedeeld op de website van Hersenletsel.nl en zullen door middel van een communicatieplan verder verspreid worden onder professionals, getroffenen en naasten. Er is bewust voor gekozen om geen aparte website te ontwikkelen voor dit project/de afasieteams. Een analyse van de behoeften van leden laat zien dat het moeten bezoeken van meerdere websites onwenselijk is. Er is behoefte aan één plek waar alles gevonden kan worden: de website www.hersenletsel.nl.
Er is eveneens aandacht geweest voor het project en de resultaten hiervan door middel van een bijdrage in Hersenletsel Magazine. Dit blad wordt naar alle leden (getroffenen, naasten en professionals) verzonden.
De vereniging is in gesprek met de zorgverzekeraars over de waarde van kwaliteitscriteria vanuit cliëntenperspectief en welke gevolgen dit kan hebben voor contractering en financiering. Dit is een taai en langdurig proces dat nog niet is afgerond.
Verder wordt, in afstemming met alle partijen momenteel onderzocht hoe de criteria in de praktijk ingezet kunnen worden. Dit is sterk afhankelijk van de financiële mogelijkheden van zowel de vereniging als de teams.

4) Een patiëntenversie van de kwaliteitscriteria vanuit clientenperspectief in afasieteams. Op basis hiervan weten patiënten wat ze mogen verwachten van de aan hen geleverde zorg en wat vanuit cliëntenperspectief goede zorg is. Dit zal hun (informatie) positie aanzienlijk versterken.
Er is een afasie vriendelijke versie van de criteria. Hierbij zijn de pictogrammen en plaatjes gebruikt die ook gehanteerd zijn bij de ontwikkeling van de CQ index afasie. Hier is voor gekozen om eenduidigheid te creëren. De criteria staan op de website van hersenletsel.nl en getroffenen, naasten en professionals zijn door middel van een bijdrage in Hersenletsel Magazine op de hoogte gebracht van de resultaten van het project.

De criteria zijn niet alleen verwerkt in een papieren versie maar ook in de vorm van een app. In deze app zijn de criteria omgezet in vragen. De ervaring leert (gespreksboek app) dat cliënten goed met een app overweg kunnen. De app is gratis beschikbaar voor zowel Apple als Android. Een voorbeeld van de vertaling van een criterium in een vraag:
Een criterium over de wachtlijst die niet langer mag zijn dan X weken wordt: Bent u binnen X weken voor het eerst gezien door het afasieteam?

De app bestaat niet alleen uit vragen ten aanzien van de criteria voor de afasieteams. De app is breder toepasbaar en bevat ook de items van de afasie CQ Index en de criteria voor de afasiecentra. Elke vraag op de app kan voorgelezen worden en bestaat uit een pictogram en geschreven tekst. Afasievriendelijke filmpjes geven desgewenst nadere uitleg over de werking van de app dan wel de betreffende vraag.

Afasiecentra, afasieteams en andere zorgaanbieders kunnen de app gebruiken om de tevredenheid van cliënten en verwanten in kaart te brengen. Hersenletsel.nl zal 2016 benutten om met de centra en de afasieteams af te stemmen hoe de app ingezet kan worden bij het toezien op de kwaliteit van de zorg.

Tijdspad
In overleg met PGO heeft het project langer geduurd dan oorspronkelijk voorzien. De aangepaste tijdslijn: afronding 1 januari 2016 is behaald.

Home Hersenletsel.nlProjecten