Dé vereniging voor patiënten met niet-aangeboren hersenletsel en hun naasten

Word lid
Home » Over Ons » Werkgroepen » Juridische Advies Commissie » Letselschade claimen is specialistenwerk!

Letselschade claimen is specialistenwerk!

Ten opzichte van rechtsbijstandsverzekeraars heb ik mij wel vaker kritisch uitgelaten in die zin dat ze met name in letselschadezaken vaak geen adequate rechtsbijstand bieden. Het gebeurt teveel vanachter het bureau, per e-mail of telefonisch zonder persoonlijk contact en, zo laat de praktijk zien, veelal met onvoldoende kennis van zaken. Enige tijd terug werd mij een kwestie voorgelegd waarin de rechtsbijstandsverzekeraar het naar onze mening wel erg bont had gemaakt. Het betrof de casus van een minderjarige jongen die op school tijdens de gymnastiekles orthopedisch letsel had opgelopen. Zijn ouders waren voor rechtsbijstand verzekerd en dus werd bijna vanzelfsprekend die verzekering ingeschakeld om hen bij te staan.

De aansprakelijkheid werd redelijk snel erkend en vervolgens werd gediscussieerd over de te vergoeden schade. Na enige tijd stelde de rechtsbijstandsverzekeraar de ouders voor de zaak af te wikkelen tegen een bescheiden vergoeding, waarvoor ze dan finale kwijting moesten verlenen. De ouders twijfelden en wilden terecht en in het belang van hun zoon de schade niet definitief afwikkelen. Door de artsen was namelijk verteld dat het letsel op latere leeftijd mogelijk toenemende klachten kon geven en de ouders wilden dan nog voor hun zoon de mogelijkheid openhouden die schade aanvullend te kunnen claimen. Aldus stelde de rechtsbijstandsverzekeraar een voorbehoud voor om op te nemen in de overeenkomst die moest worden ondertekend en op basis waarvan, zo werd verteld, de zoon op latere leeftijd desgewenst aanvullende schadevergoeding kon claimen. De ouders hadden nog enkele vragen en opmerkingen gemaakt over de redactie van het voorbehoud, maar volgens de rechtsbijstandsverzekeraar klopte het zoals het was opgesteld en kon er worden getekend.

Aldus geschiedde. Enkele jaren later, de zoon was toen meerderjarig en zijn klachten waren inderdaad toegenomen, deed hij een beroep op het voorbehoud om aanvullende schadevergoeding te kunnen verkrijgen van de verzekeraar die indertijd voor het ongeval de aansprakelijkheid had erkend. Die wees dat echter van de hand! Het voorbehoud gaf namelijk geen recht op aanvullende schadevergoeding in zijn algemeenheid, maar enkel op vergoeding van eventuele niet vergoede kosten van een operatieve ingreep, maar dat speelde op dat moment niet. Teleurgesteld, maar ook verbolgen door deze mededeling verzochten de ouders mij naar deze kwestie te kijken.

Er waren meerdere aspecten die opvielen toen ik het dossier doornam. In de periode dat de rechtsbijstandsverzekeraar de belangen van de zoon had behartigd (een periode van meerdere jaren!) was er geen enkel persoonlijk contact geweest. Bovendien had de dossierbehandelaar zelf weinig initiatief om zaken voor de ouders te regelen en moesten zij steeds opnieuw vragen om actie of berichtgeving. De redactie van het voorbehoud bleek erg beperkt. Daarmee kon inderdaad geen aanvullende schadevergoeding gerealiseerd worden via de verzekeraar van het schoolongeval. Opvallend was voorts dat de ouders daar zinnige opmerkingen over hadden gemaakt voordat hen was geadviseerd te ondertekenen. In feite hadden zij een en ander scherper gezien dan hun belangenbehartiger, maar vertrouwden ze erop dat die het wel (beter) zou weten!

Het voorbehoud was onherroepelijk en mijn conclusie was dat daardoor geen mogelijkheden meer bestonden de verzekeraar van het schoolongeval te verplichten aanvullende schade te vergoeden. Ik meende echter ook dat de rechtsbijstandsverzekeraar ernstig was tekort geschoten in zijn taken en adviezen en ik stelde hem aansprakelijk voor deze beroepsfouten. Niet onverwacht werd die aansprakelijkheid afgewezen. Een juridische procedure was vervolgens noodzakelijk om ons gelijk te krijgen.

In een recent gewezen vonnis van begin november 2016, heeft de rechtbank onze zienswijze bevestigd en is erkend dat de rechtsbijstandsverzekeraar inderdaad is tekort geschoten in zijn taken als belangenbehartiger! De consequentie daarvan is dat nu niet de verzekeraar van het schoolongeval de schade van onze cliënt dient te vergoeden, maar dat de rechtsbijstandsverzekeraar dat zal moeten doen, omdat door zijn fouten de cliënt geen mogelijkheid meer had zijn werkelijke aanvullende schade te verhalen. Op die wijze wordt dus hersteld wat de rechtsbijstandsverzekeraar had veroorzaakt en krijgt de cliënt alsnog zijn aanvullende schade vergoed!

Dus mocht u als gevolg van een ongeval of medische fout NAH of ander letsel hebben opgelopen en verzekerd zijn bij een rechtsbijstandverzekering, realiseert u zich dan dat het verhalen van letselschade specialistenwerk is, voordat u opdracht geeft uw belangen te behartigen. En mocht u twijfelen over de kwaliteit van de u geboden rechtsbijstand via een rechtsbijstandsverzekering, dan kunt u dat altijd laten toetsen via een second opinion.

Mr. Raoul van Dort,

Voorzitter Juridische Adviescommissie