Individuele Plaatsing en Steun (IPS) & Niet-Aangeboren Hersenletsel (NAH)

Individuele Plaatsing en Steun (IPS) & Niet-Aangeboren Hersenletsel (NAH)
13 maart, 2023
Landelijk

Maart 2021 startte het project ‘Individuele plaatsing en steun: een geschikte manier om mensen met niet-aangeboren hersenletsel zonder werk weer aan werk te helpen?’ Hieronder lees je meer op het IPS+NAH project.

De Individuele Plaatsing en Steun methode

De ‘Individuele Plaatsing en Steun (IPS-)’ methode is een interventie waarmee mensen met ernstige psychiatrische aandoeningen zeer succesvol aan werk worden geholpen. Een IPS-trajectbegeleider helpt te bekijken wat iemand voor werk zou willen doen. Daarna wordt direct werk gezocht. Zodra iemand aan het werk is, wordt ook gestart met training en coaching. Hierbij maakt de ernst van de klachten niet uit en niemand wordt uitgesloten zolang er een wens is om te werken is.

Het IPS+NAH project

Bij het IPS+NAH project wordt onderzocht of de IPS methode ook ingezet kan worden bij mensen met niet-aangeboren hersenletsel (NAH) in de chronische fase, die gemotiveerd zijn om te werken maar geen werkgever hebben. Het project wordt uitgevoerd vanuit het Amsterdam UMC en Heliomare, in samenwerking met de (zorg-)instellingen Siza en Boogh/InteraktContour en Patiëntenvereniging Hersenletsel.nl.

Vanuit Hersenletsel.nl zorgen ervaringsdeskundigen Ad van Dongen en Sandra Dahmeijer voor inbreng vanuit patiëntenperspectief in dit project. Zij gebruiken hiervoor niet alleen hun eigen ervaring, maar ook die van leden van onze vereniging. Een mooi voorbeeld van het belang van de inbreng door ervaringsdeskundigen.

In de nieuwsbrief van dit project van maart 2023 staat een mooi interview met Ad en Sandra. Daarin staat ook meer informatie over dit project. Het interview lees je hieronder.

Wie zijn jullie en wat is jullie rol bij het IPS+NAH project?

Wij zijn Ad van Dongen en Sandra Dahmeijer en wij zijn vertegenwoordigers van patiëntenvereniging Hersenletsel.nl. Als ervaringsdeskundigen op gebied van niet-aangeboren hersenletsel en vanuit onze rol binnen Hersenletsel.nl zijn wij gevraagd het patiëntenperspectief binnen het IPS+NAH project mede vorm en inhoud te geven. Vanuit eigen ervaring, ervaringen van leden van de patiëntenvereniging en kennis van niet-aangeboren hersenletsel hebben wij input kunnen geven op ingezette tools, waaronder de leesbaarheid van vragenlijsten. Periodiek wordt de voortgang van het project gedeeld en worden de resultaten besproken.

De eerste stap van een persoon met hersenletsel is vaak proberen om verder te gaan met het leven zoals het was. Mensen kunnen zichzelf daarbij overschatten. Vaak zorgt dit voor overbelasting, waardoor het op de werkvloer moeizamer gaat. Dat kan leiden tot (langdurige) uitval en/of het verlies van werk. Het (h)erkennen van deze problemen wordt bij het gebrek aan inzicht in de gevolgen van het hersenletsel een probleem. Daarnaast kunnen de gevolgen ook een oorzaak zijn dat het werk niet langer passend is. Door personen te begeleiden in het hervatten of aanpassen van (vrijwilligers)werk kunnen deze personen weer werken en meedoen in de maatschappij. Begeleiding –zoals bij de IPS-methode –is daarbij belangrijk. Het geeft houvast voor degene met NAH en de werkgever en de kans op overschatting (of onderschatting) is veel kleiner. Daarnaast wordt de naaste betrokken. Begeleiding zoals de IPS-methode geeft steun bij het vinden van de juiste balans om zo duurzaam inzetbaar te zijn en blijven voor werk. Weer werken is vaak een boost voor het zelfvertrouwen. Uiteindelijk kunnen mensen met NAH zo een goed leven leiden, ondanks de gevolgen van het hersenletsel. Dit geldt ook voor de partner en andere naasten.

Wat is/doet de patiëntenvereniging nog meer?

In Nederland hebben naar schatting 600.000 tot 800.000 mensen, waaronder 19.000 kinderen en jongeren tot 24 jaar, last van de gevolgen van niet-aangeboren hersenletsel (NAH). Hersenletsel.nl is een ledenorganisatie van gezamenlijk zo’n 6000 leden, samen ongeveer 1,5% van de doelgroep. We zijn een landelijke organisatie met afdelingen in verschillende regio’s in Nederland. De missie van de vereniging luidt als volgt: Hersenletsel.nl is er voor mensen met niet-aangeboren hersenletsel en hun naasten en richt zich op de levenslange gevolgen van (niet-aangeboren) hersenletsel. De vereniging staat voor het bevorderen van zelfredzaamheid en maatschappelijke participatie op een wijze, die recht doet aan zowel mogelijkheden als beperkingen van mensen met hersenletsel. De pijlers van de vereniging zijn lotgenotencontact, informatievoorziening en belangenbehartiging. 

Als hersenletsel ontstaat, zijn er vaak veel verschillende behandelaars en begeleiders nodig om patiënten met NAH en hun naasten passende zorg of begeleiding te bieden. Hersenletsel krijgt men niet alleen. Ook het netwerk van betrokken mantelzorgers, collega’s, vrienden en vrijwilligers heeft informatie en kennis nodig om met de veranderde situatie om te kunnen gaan. Hersenletsel.nl wil die informatie en kennis verspreiden. Bijvoorbeeld door het organiseren van lotgenotencontact, individuele gesprekken en ondersteuning, themabijeenkomsten voor diverse groepen leden en hun naasten en het geven van voorlichting aan professionals (al dan niet in opleiding). Daarnaast participeren we in regionale netwerken, projecten en opleidingen en behartigen we de belangen van mensen met NAH bij de landelijke en lokale overheid.