De vereniging

Bestuurssamenstelling (per 26-11-2021)

Voorzitter: De heer mr. R.M.J.T. (Raoul) van Dort
Secretaris: Mevrouw I.A. (Inger) Deijle

Medewerkers op kantoor

Directeur : Mevrouw M. (Monique) Lindhout
Beleidsmedewerker: De heer mr. M.A.C. (Michiel) Lindhout

Beleidsplan, jaarverslag, jaarplan, jaarrekening en statuten

Beleidsplan:
In 2017 is een Meerjarenbeleidsplan 2018-2022 gemaakt. In afwachting van het nieuwe subsidiekader is het beleidsplan met een jaar verlengd.
Dit is vastgesteld door de Algemene Ledenvergadering op 24 november 2017:

2018-2022 Van servet naar tafellaken (PDF)

Jaarverslag 2023:
Jaarverslag 2023 (PDF)

Financieel jaarverslag 2022:
Jaarrekening 2022 (PDF)

 

Statuten:
Statuten (PDF)

Verenigingsfolder:
De verenigingsfolder

Beloningsbeleid

Beloningsbeleid bestuursleden:
De leden van het bestuur ontvangen als zodanig geen bezoldiging, middellijk noch onmiddellijk. Onder bezoldiging wordt niet verstaan een niet bovenmatige door het bestuur vastgestelde vergoeding voor de ten behoeve van de vereniging gemaakte kosten.

Beloningsbeleid medewerkers:
Voor de directeur en de medewerkers van de vereniging wordt een salarissystematiek toegepast, die gebaseerd is op de CAO Welzijn en Maatschappelijke Dienstverlening. Er zijn criteria geformuleerd aan de hand waarvan een functie wordt ingeschaald. De inschaling is conform wat binnen non-profit/ideële organisaties normaal is.

Interne gedragscode

Hersenletsel.nl hecht belang aan goede omgangsvormen binnen de organisatie. De gedragsnormen en -regels voor medewerkers, vrijwilligers en bestuursleden op het gebied van (seksuele) intimidatie, agressie en discriminatie zijn vastgelegd in de interne gedragscode.

Interne klachtenregeling

Hersenletsel.nl is geïnteresseerd in klachten en andere uitingen van onvrede van relaties van de organisatie en hecht er belang aan deze op zorgvuldige en transparante wijze te behandelen. Om die reden heeft het bestuur van de vereniging een interne klachtenregeling opgesteld.

Op de Algemene Ledenvergadering van 26 november 2016 is een interne klachtencommissie ingesteld en deze bestaat uit:

De heer mr. E.D.C. (David) Zwarts (voorzitter)
Mevrouw M.S. (Mieke) Hamaker
De heer J. (Jan) Koot

Ledenblad

Hersenletsel Magazine (HM), verschijnt 4x per jaar
Eindredacteur : De heer T. (Tom) van Eijk (redactie@hersenletsel.nl)

Sponsoring

Hersenletsel.nl ontvangt lidmaatschapsgelden van haar leden en zij ontvangt subsidie van de overheid. Deze bedragen zijn echter niet toereikend om alle doelstellingen te realiseren die de vereniging belangrijk acht. Daarom doet Hersenletsel.nl van tijd tot tijd een beroep op fondsen en/of sponsors. Hierbij werkt de vereniging volgens een strikt protocol waardoor de onafhankelijkheid van de vereniging gewaarborgd blijft.
Hersenletsel.nl onderschrijft de gedragscode van het Instituut voor Sponsoring en Fondsenwerving en zal deze onvoorwaardelijk naleven.