Medewerking gevraagd aan wetenschappelijk onderzoek

logo hersenletsel
24 oktober, 2023
Gelderland

Loes Bulle, docent verpleegkunde en onderzoeker op het gebied van ICT-innovaties in de zorg bij Hogeschool Windesheim in Zwolle, doet hieronder een oproep aan onze leden in regio Oost.

Binnen het lectoraat ICT-innovaties in de zorg is men al geruime tijd bezig met het ontwikkelen van VR (virtual reality*) voor mensen met niet aangeboren hersenletsel. Dit project willen de onderzoekers graag voortzetten door experts te betrekken bij het onderzoek. Experts zijn in dit geval: de mensen die zelf getroffen zijn door niet-aangeboren hersenletsel, en mantelzorgers van mensen met nah.

(*virtual reality, oftewel virtuele werkelijkheid, is een online omgeving waarin een realistische situatie wordt nagebootst. Door gebruik te maken van verschillende zintuigen komt de omgeving als ‘echt’ over. In de meeste gevallen komt daar een speciale bril aan te pas. Het beeld of programma dat in de bril zit, kan zowel een echte video als een animatie zijn.)

  (Foto: Pharmaphorum)

Mevrouw Bulle heeft onze patiëntenvereniging gevraagd of wij haar in contact kunnen brengen met experts in onze regio. Zij omschrijft het onderzoek, waarop zij hoopt te promoveren, als volgt:

“Tijdens het project hebben wij een scoping review uitgevoerd (dat is een methode waarbij complexe vraagstukken uit de praktijk onderzocht worden door alle beschikbare kennis over een bepaald onderwerp weer te geven – red.) om te achterhalen wat er bekend is over de inzet van XR** bij mensen met niet aangeboren hersenletsel. Voor wat betreft dit onderzoek en ook in de praktijk gaat het voornamelijk over VR.”

(**XR staat voor extended reality, de overkoepelende term voor virtual reality, augmented reality en mixed reality)

Zij vervolgt: “Hier kwamen meerdere interessante uitkomsten uit, maar een daarvan is dat de patiënt zelf en zijn/haar mantelzorger bijna niet worden betrokken in het onderzoek. Door deze groep beter te betrekken bij de ontwikkeling en implementatie van XR, vermoeden wij dat deze technologie wel ingebed kan worden in de dagelijkse praktijk. Daarom zal mijn promotieonderzoek hier ook over gaan. Mijn eerstvolgende studie zal zich richten op alle betrokkenen (waaronder de experts) en hun normen en waarden rondom de inzet van XR.”

Als dit jou aanspreekt en je wilt meewerken aan dit onderzoek, kun je je rechtstreeks aanmelden bij Loes Bulle via haar mailadres: lj.bulle@windesheim.nl

 

Hieronder volgt een aantal vragen en antwoorden die voor deelnemers van belang kunnen zijn:

Q: Hoeveel tijd en inspanning is hiermee gemoeid?
A: “We zijn nu in de opstartfase van het onderzoek. In deze eerste fase wordt samen met verpleegkundestudenten een eerste inventarisatie gemaakt. Dit onderzoek strekt zich uit over de komende drie maanden. Voor de deelnemende experts zal het waarschijnlijk gaan om een of twee keer een moment/workshop/werksessie (afhankelijk van hoe het onderzoek vormgegeven gaat worden) van ongeveer 1 uur  (afhankelijk van de mogelijkheden van de experts). Het promotieonderzoek gaat nog wel minimaal 4 jaar duren. Hiervoor is niet continu deelname van experts nodig, dat zal op en af gaan.”

Q: Kunnen de experts meedoen vanuit huis of zijn er ook fysieke bijeenkomsten voorzien?
A: “Ook dit is afhankelijk van de mogelijkheden van de experts. Wij willen juist een diverse groep van experts uitnodigen om deel te nemen. Misschien mogen wij mensen thuis bezoeken of kunnen we een bijeenkomst organiseren in de buurt van een aantal experts.”

Q: Moet hun pc aan bepaalde eisen voldoen?
A: “Nee.”

Q: Kunnen alleen experts in een bepaalde leeftijdscategorie meedoen, of kan iedereen zich opgeven?
A: “Wij willen ons in het vervolgonderzoek vooral richten op mensen die een beroerte hebben gehad en die (al dan niet na een verblijf in revalidatiekliniek) weer/nog thuis kunnen wonen.”

Q: Maakt het uit hoe lang het geleden is dat mensen getroffen zijn?
A: “Vooralsnog niet. Mogelijk dat we hier in het promotieonderzoek wel beperkingen aan gaan verbinden.”