Verslag Brainsessie zorgpad Maasziekenhuis

Verslag Brainsessie zorgpad  Maasziekenhuis
31 oktober, 2021
Noord-Brabant

Op dinsdag 19 oktober 2021 heeft in het Maasziekenhuis in Beugen een Brainsessie plaatsgevonden over NAH in de regio Noordoost Brabant. De Brainsessie is georganiseerd i.s.m. Marlous Roerdink, zorgmanager van het Maasziekenhuis en Lies Bonsang, regio-ondersteuner Hersenletsel.nl.

Uitgangspunt voor deze Brainsessie was de conclusie dat ongeveer 50% van de patiënten die zijn opgenomen in het Maasziekenhuis met een CVA naar huis gaat zonder nazorg. Dit komt overeen met de enquête welke Hersenletsel.nl regio Noord-Brabant heeft gehouden over nazorg van NAH-getroffenen.

Een ander gesignaleerd probleem is dat er geen vast aanspreekpunt is voor NAH-getroffenen. De groep die met begeleiding naar huis gaat heeft al een netwerk opgebouwd en weet waar ze terecht kunnen voor vragen. Bij de groep die zonder begeleiding naar huis gaat -ongeveer 50%- ontstaat het grootste probleem. De patiënten zonder begeleiding lopen vast bij zaken zoals bijvoorbeeld het arbeidsproces, omdat ze dagelijkse dingen ineens niet meer kunnen.

Hersenletsel.nl wil graag dat zorgverleners regionaal persoonsgerichte nazorg organiseren voor alle personen met hersenletsel en hun naasten in de thuissituatie. Regionaal georganiseerde en persoonsgerichte nazorg is belangrijk. De impact van de gevolgen op het dagelijks leven wordt pas echt duidelijk als de persoon met hersenletsel weer thuis is na ziekenhuisopname en revalidatie. Juist dan ontbreekt vaak informatie, ondersteuning én een luisterend oor.

Visie Hersenletsel.nl over nazorg NAH-getroffenen en hun naasten:

  • Monitoring en nazorg dienen standaard onderdeel te zijn van de behandeling voor CVA en THL. De vorm is variabel en kan op maat worden ingezet. Zo wordt voorkomen dat mensen uit beeld raken, terwijl ze veel last hebben van de gevolgen van hersenletsel en vastlopen in hun dagelijks leven
  • Nazorg omvat ook monitoring. Dit houdt in dat er een toegankelijke, laagdrempelige contactmogelijkheid is met iedere persoon die vanwege een CVA of THL in het ziekenhuis of bij de huisarts is geweest. Daardoor blijft deze in beeld.
  • Monitoring en nazorg kan georganiseerd worden door regionale integrale nazorgteams in te stellen, met professionals van verschillende zorgaanbieders en disciplines. Zij dragen gezamenlijk verantwoordelijkheid voor goede nazorg in de regio.
  • Nazorg is de zorg van ziekenhuizen (als startpunt voor monitoring), revalidatiecentra, eerstelijns samenwerkingsverbanden en het sociaal domein (gemeenten). De bestaande monitoring en nazorg vormt hier de basis voor.
  • Patiëntenvereniging Hersenletsel.nl kan én wil hierin een belangrijke rol spelen. Denk daarbij o.a. aan lotgenotencontact (ook voor naasten) en het inzetten van buddy’s.
  • Naasten (partner, kinderen) worden nadrukkelijk bij de nazorg betrokken.
  • Er is regelmatig contact (persoonlijk of digitaal). Frequentie en vorm zijn afhankelijk van wat de getroffene en zijn naasten nodig hebben.
  • Binnen nazorg is er aandacht voor alle aspecten van het functioneren en voor alle levensgebieden.

Bij de Brainsessie op 19 oktober jl. in het Maasziekenhuis waren vertegenwoordigers aanwezig van diverse zorgorganisaties: Maasziekenhuis, Pantein, de CVA-keten Land van Cuijk, CVA-keten Noordelijke Maasvallei, Breinlijn, Mee de Meentgroep, NAH-Professionals en Hersenletsel.nl. Alle aanwezigen staan achter de visie van Hersenletsel.nl en wil de nazorg voor NAH-getroffenen en hun naasten in de regio Noordoost-Brabant verbeteren.

 

Conclusie is dat er meer dient te worden samengewerkt: we weten van elkaar niet wat we doen! Bijvoorbeeld: de CVA-keten noordelijke Maasvallei en ambassadeurs van Hersenletsel.nl werken samen aan dezelfde opdracht van de HAN, terwijl zij dit niet van elkaar weten! De patiëntenvereniging Hersenletsel.nl wil en kan meer met zorgverleners samenwerken op het gebied van welzijn d.m.v. het organiseren van lotgenotenbijeenkomst, deelnemen in de keten, inzetten van ambassadeurs als ervaringsdeskundigen.

Vervolgactie is om het zorgpad NAH verder vorm te gaan geven in de regio Noordoos-Brabant.

Door Lies Bonsang
Regio-ondersteuner Hersenletsel.nl