Vught wil meer aandacht voor mensen meteen niet-zichtbare beperking

Vught wil meer aandacht voor mensen meteen niet-zichtbare beperking
1 juli, 2021
Noord-Brabant

Vught heeft enkele jaren geleden de Lokale Inclusie Agenda (LIA) 2019-2021 vastgesteld. Dit is de lokale uitwerking van het VN-verdrag voor de rechten van personen met een handicap. In juni 2016 heeft Nederland dit VN-verdrag geratificeerd. Een belangrijke stap om het doel van het VN-verdrag te behalen: drempels, in de brede zin van het woord, voor personen met een beperking of chronische ziekte zo veel mogelijk wegnemen, zodat zij volledig kunnen deelnemen aan de samenleving. In het nieuwe Vughtse bestuursakkoord is opgenomen dat dit beleid zal worden voortgezet. Daarom wordt in 2021 nieuw inclusiebeleid voorbereid voor de periode 2022-2026. Donderdag 10 juni besprak de commissie ‘Bestuur’ de startnotitie waarin het proces wordt geschetst om te komen tot een inclusiebeleid voor de komende jaren.

De huidige LIA (2019-2021) bevat activiteiten op in totaal 11 leefgebieden: van vrije tijd tot mobiliteit, van digitale inclusie tot onderwijs, werken, etc. Met als overkoepelend doel het werken aan bewustwording. De gemeente Haaren had géén inclusiebeleid; daarom geldt het huidige beleid vanaf 2021 ook voor Helvoirt, maar voor de nieuwe LIA kunnen de inwoners van Helvoirt natuurlijk ook hun inbreng leveren.

UITGANGSPUNTEN
De uitgangspunten van het VN-verdrag blijven leidend voor het nieuwe inclusiebeleid. Onder het motto ‘niets over ons zonder ons’ worden bij de ontwikkeling van het inclusiebeleid én bij de uitvoering ervan mensen met een beperking direct betrokken. Het andere uitgangspunt is: inclusief ontwerpen voor iedereen. Of het nu gaat om de inrichting van de openbare ruimte, het organiseren van een evenement of activiteit, vooraf wordt rekening gehouden met verschillende groepen gebruikers, met uiteenlopende behoeften. Iedereen moet in principe van de betreffende voorziening gebruik kunnen maken. Met aandacht vooraf kunnen, soms dure, maatregelen achteraf voorkomen worden. Toegankelijkheid is de standaardnorm.

FOCUS AANBRENGEN
De afgelopen periode is er in Vught gewerkt met een brede agenda, op alle levensdomeinen. Nu wil het college meer focus aanbrengen door de aandacht te richten op drie thema’s, die moeten voortkomen uit de gesprekken die gevoerd gaan worden met ervaringsdeskundigen. Voor deze drie thema’s zullen doelen worden geformuleerd en meetbare resultaten. Voor de andere onderwerpen, blijft uiteraard aandacht.

NIET ZICHTBARE BEPERKINGEN
De nieuwe LIA richt zich op alle mensen met zintuigelijke, fysieke en verstandelijke beperkingen en op mensen met een psychische kwetsbaarheid. Binnen deze groep wil het college speciaal aandacht besteden aan mensen van wie de beperking niet zichtbaar is. Hun beperking heeft invloed op hun deelname aan de samenleving, maar wordt door buitenstaanders vaak niet of laat herkend. Denk aan mensen met een psychische kwetsbaarheid, niet-aangeboren hersenletsel of met een verstandelijke beperking. Ook lopen deze inwoners vaak aan tegen verschillende vormen van afwijzing en onbegrip. De gemeente wil daarom bij de opstelling van de LIA 2022-2026 agenda zoeken naar gesprekspartners uit deze groepen en drempels die zij ervaren een duidelijke plaats geven in de nieuwe agenda.

Lees het volledige artikel van Klaverblad Vught in de bijlage.
 

 


Bijlage: Klaverblad Vught artikel.pdf